Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Rammer for centerområder

I relation til Miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal områderne betragtes som områdetype 3.

I de af centerområderne, der er udpeget som egnede til fortætning eller byomdannelse, skal det sikres, at der arbejdes med en høj tæthed. Det betyder, at det skal vurderes, om lokalplanen skal indeholde en min. etagehøjde og et loft over antallet af p-pladser på terræn. Som udgangspunkt må der ikke opføres bebyggelse under 3 etager i centerområderne i Vejle Midtby.

I alle lokalplaner skal der sikres anlagt parkeringspladser og friarealer svarende til en tilstrækkelig dækning jf. oversigten nedenfor. Hvis det ikke er muligt at anlægge tilstrækkelige friarealer og p-pladser på terræn, skal p-pladser anlægges som parkeringshus eller –kælder. For centrale dele af Vejle er der en parkeringsfond. Hvis der ikke kan etableres p-pladser på egen grund, kan der i stedet indbetales bidrag til denne efter det gældende regulativ.

I centerområder i Vejle Midtby skal alle større parkeringspladser udføres som parkeringshus eller –kælder, medmindre særlige forhold taler for andet.

Generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for centerområder:

Bestemmelserne gælder hvor andet ikke er angivet. Kravet til parkering kan nedsættes på baggrund af en konkret vurdering. Det kan f.eks. dreje sig om boliger eller andre bygninger, der er indrettet til befolkningsgrupper, der erfaringsmæssigt har mindre behov parkering f.eks. børn og unge, eller hvor det kan sandsynliggøres at bygningen primært bruges på tidspunkter, hvor der er en lav belastning af offentlige parkeringspladser i området og der er god tilgængelighed til kollektiv trafik.

Områder udlagt til centerformål i Vejle Midtby, Give, Jelling, Egtved og Børkop

 

Max. bebyggelsesprocent *)

Fælles friareal min.    

Parkering min.

Boliger 

-

10% af grund 

1 pr. bolig

Off. formål

-

10% af grund  

Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen

Anden anvendelse 

-

10% af grund

1 pr. 50m²

*) Se rammen for det aktuelle område.

Områder udlagt til centerformål i bydelscentrene

 

Max. bebyggelsesprocent 

Fælles friareal min.

Parkering min.

Centerformål 

40%

15% af etageareal

1 pr. 50 m²

Off. formål

40%

15% af etageareal

Fastsættes i hvert enkelttilfælde, under hensyn til anvendelsen

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00