Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

1.5.B.6 - Boligområde ved Grundet Ringvej i Vejle

Bestemmelser

Plannummer
1.5.B.6

Anvendelse generelt
Boligområde

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
3

Max. bygningshøjde
16 m

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage. Bebyggelsesprocenten for høj bebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. For etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 16 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Bebyggelsen skal tilpasses principperne i strukturplanen for området. Ved en samlet udstykningsplan gives der mulighed for at udstykke med mindre grundstørrelser end fastlagt i de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der kan indpasses kolonihaver i form af nyttehaver i de store grønninger.

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav og høj boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, kolonihaver og offentlige formål.

Miljø
En del af rammen er særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømsliggende arealer, det kan f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af vand i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning, dog med undtagelse af fælles friarealer inden for skovbyggelinjen.

Specifik anvendelse

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Boligområde

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Aflyst

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00