Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

1.1.C.21 -

Bestemmelser

Plannummer
1.1.C.21

Anvendelse generelt
Centerområde

Bebyggelsesprocent
300%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
7

Max. bygningshøjde
28 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Opholdsarealer

Der skal udlægges minimum 5% af etagearealet til fælles friareal.


Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.


Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.


Bemærkning til zonestatus

Området er i byzone.


Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00