Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Centerområde på Flegmade i Vejle

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 1 Centerområde på Flegmade i Vejle
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 27. juni 2017
Høring af forslag 27. juni 2017 - 22. august 2017
Dato for vedtagelse 13. december 2017
Dato for ikrafttræden 13. december 2017
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Tillæg nr. 1 til Vejle kommuneplan 2017-2029 udarbejdes, da der ønskes mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på 1.800 m2, hvor kommuneplanrammens bestemmelser giver mulighed for 1.200 m2. Kommuneplanrammen ligger inden for Vejle Bymidte, der er udlagt til butiksformål.

Kommuneplantillægget ændrer eksisterende ramme 1.1.C.31 således, at det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker ændres fra 1.200 m2 til 2.050 m2.

Redegørelse

Kystnærhedszonen

Området ligger i kystnærhedszonen, men kan ikke ses fra kysten.

 

Detailhandel

Området ligger indenfor afgrænsningen af detailhandelsområdet Vejle Bymidte.
Lokalplanen og kommuneplantillægget ændrer ikke på de overordnede principper for detailhandel inden for rammeområdet. Der er dog ønske om at etablere en dagligvarebutik på 1.800 m2, hvilket er 200 m2 mere end tilladt i gældende lokalplan og kommuneplanramme.

De generelle krav til maksimale butiksstørrelser i bymidter og aflastningsområder er 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Dette overskrides ikke.

Mål for centerområder
Centerområder skal planlægges under hensyn til principper for bæredygtig byudvikling. Det betyder at ledige arealer i bymidterne skal udnyttes til kontorerhverv, kulturliv og detailhandel og andre anvendelser, herunder etageboliger, der naturligt hører hjemme i bykernerne. De centralt beliggende områder, der egner sig til fortætning og byomdannelse skal planlægges med en høj tæthed.

Centerområder må anvendes til boliger, offentlige formål og erhverv i form af detailhandel, kontorer, klinikker, hoteller, restauranter, forlystelser, fritidsaktiviteter og lign.

Ny bebyggelse opføres, så der sikres en sammenhængende bystruktur af høj arkitektonisk og bymæssig kvalitet og med en høj og tæt bebyggelse placeret i gadelinjen. Der skal arbejdes med grønne facader, grønne tage og grønne beplantninger alle steder, hvor det er muligt.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Lokalplan 1243 og kommuneplantillæg 1 til kommuneplan 2017-2029 giver ikke mulighed for en væsentlig anden udnyttelse af lokalplanområdet end eksisterende lokalplan 1095. De nye planer giver ikke øgede/ændrede muligheder i for-hold til byfortætning, trafikbelastning, støj eller kulturarv.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00