Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Vejle Midtby

Status Forslag
Plannavn Tillæg nr. 11 Vejle Midtby
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 24. september 2018
Høring af forslag 24. oktober 2018 - 19. november 2018
Dato for vedtagelse 16. januar 2019
Dato for ikrafttræden 16. januar 2019
Gælder for hele kommunen? Ja
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM
PDF pdf tillg_nr_11.pdf (831 KB)

Mindretalsudtalelse

Byrådsmøde den 19. september 2018 SF fremsatte følgende mindretalsudtalelse vedrørende lokalplan nr. 1255, samt forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan 2017-2029 for Centerområde mellem Holmen og Stormgade, Vejle:

”SF er tilhængere af en udvikling i området, men finder, at der er tale om et meget dominerende byggeri. Der kan opstå skyggegener for nogle af de omkringliggende bygninger, da der er tale om et byggeri på 7 etager. Vi ønsker ikke, at de fælles opholdsarealer skal gøres mindre (ændres fra 10% til 5%), men finder det væsentligt, at der er friarealer. SF finder det ikke rimeligt, at der foretages denne reduktion.

Området er og bliver endnu belastet af støj og finder på det foreliggende grundlag, at der ikke er anvist tilstrækkelige foranstaltninger for at afbøde tøjforholdene. Mobilitetsplanen/Visionsplanen lægger op til stigende trafikbelastning af Østerbrogade og dermed yderligere støjbelastning til følge. Der sker desuden en væsentlig reduktion af p-pladser på området.”

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Tillæg nr. 11 er udarbejdet for at give mulighed for, at der ved Føtex på Havnen i Vejle kan bygges boliger i op til 7 etager i en højde på 28 meter.

Der ændres derfor i teksten på eksisterende ramme, der i dag giver mulighed for 4 etager i en højde på 16 meter.

Visualiseringer af højden viser, at højden på den nye bebyggelse skalamæssigt passer ind i området og med Vejle Midtby, og tilpasser sig den eksisterende bebyggelse og det brede gadeforløb.

Derudover nedsættes kravet til fælles friarealer fra, at der skal udlægges minimum 10% af grunden til fælles friareal til, at der skal udlægges minimum 5% af etagearealet til fælles friareal.

Det er vurderet, at 5% er rimeligt i forhold til de eksisterende opholdsarealer i området, den generelle tæthed i midtbyen, og da det grønne areal mod nord forbedres, så det indbyder mere til ophold, også for offentligheden.

Bebyggelsesprocenten øges fra 90 til 300. Allerede i dag er Føtex-grunden bebygget med mere end 90%, og der ønskes en tæt midtby.

Redegørelse

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlægning, blandt andet skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne

Planområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt.

Der er foretaget to visualiseringer fra kysten fra henholdsvis Skyttehushaven og Ibæk Strandvej. Visualiseringerne viser, at bebyggelsen ikke vil være synlig fra kysten pga. eksisterende bebyggelse og beplantning.

Detailhandel

Lokalplan nr. 1255, der har gjort dette tillæg nødvendigt, giver mulighed for 13.500 m² detailhandel fordelt på 10.000 m² dagligvarebutikker og 3.500 m² udvalgsvarebutikker. Det er inklusiv den eksisterende dagligvarebutik i området på 8.137 m² samt en tidligere dagligvarebutik på cirka 160 m². For udvalgsvarer er det inklusiv cirka 490 m² eksisterende butikker. Der tilføres derfor 4.713 m² detailhandel.

De nye udvalgsvarebutikker placeres i stueetagen af det nye byggeri, hvor der i dag er lukkede facader i nedslidte bygninger. De nye butikker vil åbne op mod Windfeld-Hansens Gade,og dermed skabe et bymiljø. Butikkerne vil binde området op på gågaden, da de er tæt på Havnegade med dennes butikker, der fortsætter over i Kirkegade, der krydser gågaden.

Området er en del af Vejle Midtby, og at der gives mulighed for, at der i området kan benyttes yderligere cirka 4.700 m² til detailhandel, vurderes ikke at påvirke detailhandelsbalancen i midtbyen.

Eksisterende friarealer i den nordlige del af lokalplanområdet reduceres, men forbedres.

Muligheden for en ny dagligvarebutik i form af en discountbutik vurderes ikke at generere nævneværdig mere trafik. En del af kunderne vil være fra nærområdet, da der i dag ikke er en discountbutik i området, og en del vil allerede være kunder i Føtex.

Med en årsdøgnstrafik på 16.352 køretøjer i 2017 på Østerbrogade ved brugtvognsforhandleren, og en nylig ombygning og signalregulering af adgangen til Føtex´ p-plads, vurderes der at være vejkapacitet til den nye dagligvarebutik.

Ligeledes vurderes de nye udvalgsvarebutikker ikke et generere væsentlig mere trafik.

Habitatdirektivet

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Der er 3 bevaringsværdige bygninger i den sydlige del af planområdet. Holmen 5 har bevaringsværdi 6. Windfeld-Hansens Gade 1 og 3 har bevaringsværdi 4. Bygningerne er delvist misligholdt. Det er ikke muligt at tilpasse de bevaringsværdige bygninger ind i projektet, og til formålet med lokalplanen om at skabe et attraktivt byrum. Alle 3 bygninger kan derfor nedrives. Det vurderes, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af kulturmiljøet, ved at bygningerne nedrives.

Området er en del af Vejle Midtby, og at der gives mulighed for, at der i området kan benyttes yderligere cirka 4.700 m² til detailhandel, vurderes ikke at påvirke detailhandelsbalancen i midtbyen, eller påvirke den regionale detailhandel.

Der er udarbejdet støjberegning af trafikken omkring planområdet. Beregningen viser, at facaderne mod Windfeld-Hansens Gade/Østerbrogade på både bebyggelsen mod nord og syd er belastet af vejtrafikstøj med mere end 58 dB(A). På de fire nederste etager er støjbelastningen over 68 dB(A), og på 5.-7. etage er støjbelastningen mellem 63 og 68 dB(A). Det er derfor nødvendigt med afbødende foranstaltninger i forhold til placering af boliger. Lokalplanen sikrer, at vinduerne ikke kan åbnes hvor grænseværdierne overskrides. Desuden udlægges de udendørs opholdsarealer, hvor der er støjafskærmende effekt fra bygninger eller andet. Facaderne ud mod det lukkede gårdrum overholder alle grænseværdien på 58 dB(A), og gårdrummet kan derfor bruges til opholdsareal.

Vareindlevering til butikker skal foregå, så det ikke giver støjgener for boligerne. Det vurderes, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af miljøet pga. støj fra trafikken.

Med en årsdøgnstrafik på 16.352 køretøjer i 2017 på Østerbrogade ved brugtvognsforhandleren, og en nylig ombygning og signalregulering af adgangen til Føtex´ p-plads, vurderes der at være vejkapacitet til de nye butikker og boliger.

Der er støj ved planområdet fra virksomhederne på Vejle Havn og fra trafikken på Windfeld-Hansens Gade/Østerbrogade. Afskærmningen mod trafikstøj vil også imødekomme virksomhedsstøjen.

Øst for planområdet ligger Vejle Havn. Det er undersøgt, om rapporten Diffust Støv, Vejle Havn fra november 2009, kan anvendes i dag. Det er vurderet, at rapporten fra 2009 kan anvendes til at vurdere støvniveauet fra virksomhederne på havnen. Vejle Kommune har haft kontakt med de virksomheder nærmest planområdet, hvor der kunne være en udfordring i forhold til støv og boliger. Det fremgår af rapporten fra 2009, at det område, hvor der er overskridelse af B-værdien ligger lige på grænsen til de planlagte boliger, og det vurderes sammen med de nye oplysninger fra virksomhederne, at der ikke er en overskridelse af diffust støv ved boligerne.

Planområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt. Der er foretaget to visualiseringer fra kysten fra henholdsvis Skyttehushaven og Ibæk Strandvej. Visualiseringerne viser, at bebyggelsen ikke vil være synlig fra kysten pga. eksisterende bebyggelse og beplantning, og kysten påvirkes derfor ikke.

Bebyggelsen skal placeres i en facadebyggelinje mod øst, og ny bebyggelse vil i den nordlige del af planområdet begrænse udsigten for nabobebyggelsen. Men da området er placeret i Vejle Midtby, hvor det må forventes, at der bygges tæt og højt, vurderes påvirkningen ikke væsentlig.

Bebyggelsen skal placeres i en facadebyggelinje mod øst og vurderes ikke at give væsentlig skygge til eksisterende nabobeboelser udover det, der er forventeligt i en midtby.

Planområdet ligger indenfor en afstand af 500 meter fra en risikovirksomhed. Der er foretaget en beregning på, om en ny befolkningsgruppe kan placeres i planområdet, uden at acceptkriteriet for samfundsrisiko overskrides. Beregningen viser, at lokalplanen vil betyde en samfundsrisiko inden for det acceptable.

Miljøscreening

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til
VVM-lovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Rammeoversigt kort

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00