Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Boligområde ved Skovgade i Jelling

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 13 Boligområde ved Skovgade i Jelling
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 20. april 2018
Høring af forslag 20. april 2018 - 25. maj 2018
Dato for vedtagelse 15. august 2018
Dato for ikrafttræden 15. august 2018
Gælder for hele kommunen? Nej
PDF pdf kommuneplanttillg__13.pdf (564 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Kommuneplantillægget muliggør udvidelsen af eksisterende dagligvarebutik på hjørnet af Vejlevej og Skovgade i Jelling.

Planlovsændringen fra sommeren 2017 hævede størrelsen på dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning fra 1.000 m² til 1.200 m². Tillægget ændrer derfor den eksisterende boligramme således, at størrelsen på en dagligvarebutik hæves fra 1.000 m² til 1.200 m².

 

Redegørelse

Detailhandel
I kommuneplanens hovedstruktur er målet for detailhandel, at Trekantområdet skal rumme et varieret og regionalt orienteret handelsliv, som kan matche områdets status som storby.

Der skal sikres mulighed for etablering af nye butikskoncepter, og det skal være muligt at tilbyde borgerne alle former for butikstyper og -størrelser.

Trekantområdets detailhandel skal udvikles, så den samlet set er i overensstemmelse med målene for områdets udvikling.

Tillægget giver mulighed for, at der kan etableres en dagligvarebutik med samlet areal på 1.200 m². Der findes allerede en dagligvarebutik indenfor kommuneplanrammen, som forsyner lokalområdet, og der vil således være tale om en udvidelse af den nuværende butik. Det vurderes derfor, at den eksisterende bebyggelse i området ikke påvirkes negativt.

Trafikalt ligger området placeret centralt i forhold til de overordnede veje i byen. Vejadgangen skal fortsat ske ad Skovgade. Det vurderes, at de trafikale forhold ikke vil blive påvirket væsentlig, da der fortsat er tale om en butik til lokalområdets daglige forsyning.

Habitatdirektivet
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

En meget lille del af lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinjen og med en afstand af ca. 270 meter til Jelling Kirke. Kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse. Eventuel tilbygning må ikke være højere end 8,5 meter og skal tilpasses eksisterende bygning, så den hverken med sin placering, udformning eller omfang vil påvirke oplevelsen af Jelling Kirke og monumentområdet. Påvirkningen af kirkebyggelinjen er derfor ikke væsentlig.

Såfremt driften af butikken giver støj udover grænseværdierne, skal der etableres støjafskærmning mod boligerne, og der vil derfor ikke ske en væsentlig påvirkning af naboer.

Udvidelsen af butikken vurderes ikke at generere mærkbar mere trafik, og påvirkningen fra trafikken er derfor ikke væsentlig.

For at undgå lysgener fra bilerne på parkeringspladsen skal der etableres en afskærmning mod naboer, og lysgenerne bliver derfor ikke væsentlige.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-lovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Rammeoversigt kort

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00