Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Boligområde ved Grundet Ringvej

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 14 Boligområde ved Grundet Ringvej
Foroffentlighed 23. marts 2018 - 13. april 2018
Dato for offentliggørelse af forslag 8. juni 2018
Høring af forslag 8. juni 2018 - 3. august 2018
Dato for vedtagelse 31. oktober 2018
Dato for ikrafttræden 31. oktober 2018
Gælder for hele kommunen? Nej
PDF pdf tillg_nr_14.pdf (1167 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at en privatlodsejer og Vejle Kommune ønsker at bytte to arealer om, således at lodsejeren kan bygge boliger på den del, Vejle Kommune ejer i dag, og Vejle Kommune kan reservere et område nord for Nørremarkshallen, som i dag er ejet af den private lodsejer, til offentlige formål herunder boldbaner.

Jf. nugældende ramme kan der kun bygges åben-lav og tæt-lav i 1 etage og etageboliger i 3 etager. Det ændres til, at der kan bygges åben-lav og tæt-lav i op til 2 etager og etageboliger i op til 3 etager. Der gives mulighed for, at der kan udstykkes tæt-lave grunde med en grundstørrelse på 300 m², mod at 100 m² ligger i det fælles friareal udover kravet om de 10% fælles friareal.

Fordebat
Kommuneplantillægget har været i fordebat fra den 23.3.2018 til den 13.4.2018.

Redegørelse

Redegørelse for Kystnærhedszonen

Der må i omådet bygges boliger i op til 3 etager og 16 meter. Området ligger 1,5 km fra kysten, og på grund af et stærkt stigende terræn, skov og bebyggelse vil området ikke kunne ses fra kysten.

Habitatdirektivet

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

 

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Planen giver mulighed for, at der både kan etableres boligbebyggelse som åben-lav, sokkelparceller, kompaktparceller og tæt-lav samt anlæg af 2 boldbaner. Dette vurderes at have en positiv påvirkning af udnyttelsen af arealressourcen. Overgangen mellem by og land ændres ikke, da området ligger mellem eksisterende boligområder.

Planen ligger inden for kystnærhedszonen, men kan ikke ses fra kysten. Indenfor lokalplanområdet er der en økologisk forbindelseslinje, men da den ligger indenfor skovbyggelinjen, hvor der ikke må bygges har det ingen betydning.
Planen indeholder en grøn kile på tværs af området fra Grundet Bygade til Grundet Skov, som både sikrer en visuel sammenhæng mellem området øst for Grundet Bygade og skoven og muligheden for, at dyr og mennesker kan opholde sig i de grønne område. Jf. Vejle Kommunes klimakort vil en del af området være påvirket af regnvand ved større regnhændelser. Derfor er der, som et klimatiltag, udlagt et større areal i den grønne kile til etablering af et klimabassin til tilbageholdelse af regnvand. I delområde 7 er der udlagt areal til boldbaner. Over 1/3 er således udlagt til grønne områder, hvilket sikre en grøn karakter af området og mulighed for fysisk udfoldelse.

Grundet Ringvej er udformet til at tage store mængder trafik, men hvis det viser sig at skabe for meget trafik på Grundet Bygade og på Grundet Sivevej, indlægges der en mulighed for, at der kan etableres en bussluse på Grundet Ringvej, således at den nordlige del af området skal vejbetjenes fra den nordlige del af Grundet Ringvej, og den sydlige del vejbetjenes fra den sydlige del af Grundet Ringvej. Parallelt med Grundet Bygade forløber Moldevej, Finlandsvej og Viborgvej, der alle indgår i den samlede trafikale planlægning for området og giver med de rette indretninger mulighed for at flytte en betydelig trafikmængde.

Planen sikrer også stiforbindelse til de omkringliggende boligområder og til daginstitutioner, skoler og midtbyen, hvilket vurderes at bidrage positivt, men dog ikke væsentligt til de rekreative muligheder i området, trafiksikkerheden og tilgængelighed.

Der er 2 § 3-områder inden for lokalplanområdet, men lokalplanen sikrer, at der ikke kan etableres anlæg tættere på end 25 meter.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-lovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Rammeoversigt kort

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00