Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 15 Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 28. februar 2018
Høring af forslag 5. marts 2018 - 9. april 2018
Dato for vedtagelse 30. maj 2018
Dato for ikrafttræden 1. juni 2018
Gælder for hele kommunen? Nej
PDF pdf kommuneplantillg_nr_15_endelig.pdf (684 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer,
hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer
for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af
byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet
ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige
rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af
bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens
rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen,
eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Tillægget til kommuneplanen udformes på baggrund af lokalplan 1260, som skal muliggøre boliger i Havneparken i 5 og 6 etager. Lokalplanen omfatter to arealer, der hidtil har været udlagt som byggefelter i lokalplan 1020, hvilket betyder at lokalplanen i sig selv giver mulighed for en høj bebyggelsesprocent, men området skal ses i sammenhæng med hele Havneparken. Det er således også i Havneparken, der etableres opholdsarealer og parkering for boligerne. Tillægget ændrer på afgrænsningen på ramme 1.1.C.9 og 1.1.C.19. Desuden justeres teksten angående bebyggelsens omfang og udformning for ramme 1.1.C.9.

Redegørelse

Kystnærhedszonen.

Planområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt. Den nye bebyggelse vil kunne ses fra kysten. Bebyggelsen opføres i en højde og med materialer, der passer ind i den øvrige by og vil derfor ikke påvirke kysten visuelt.

Risikovirksomhed

Risikovirksomheden Brenntag Nordic A/S ligger på Vejle Havn ca. 300-500 meter fra lokalplanområdet.
I forbindelse med lokalplanforslaget og tillæg til kommuneplanen er der udarbejdet en samfundsrisikovurdering,
Samfundsrisikovurderingen tager udgangspunkt i de beregninger virksomhedens har lavet for mulige konsekvenser af uheld, og beskrivelse af foranstaltninger til sikring mod uheld er derpå blevet godkendt af risikomyndighederne. Lokalplanområdet ligger indenfor konsekvenszonerne for større uheld på Brenntag
Nordic A/S, men samfundsrisikovurderingen viser, at sandsynligheden for alvorlige uheld er meget lille.

De berørte risikomyndigheder er Miljøstyrelsen, Sydøstjyllands Politi, Trekant Brand og Arbejdstilsynet.


De berørte myndigheder er blevet hørt og havde ingen bemærkninger til, at der i en afstand af ca. 300 meter planlægges for etablering af 1.054 m² boligbebyggelse svarende til 22 boliger med 1,5 person pr. bolig, hvilket samlet giver 33 personer og i en afstand af ca. 500 meter planlægges for etablering af 2.091 m² boligbebyggelse svarende til 44 boliger med 1,5 person pr. bolig.

 

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Lokalplanområdet indeholder arealer kortlagt efter jordforureningsloven. Kortlægningen vurderes som mindre væsentlig, idet jordforureningslovens § 8 sikrer en miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig anvendelse af disse arealer.

Lokalplanen giver mulighed for at indrette 66 boliger, hvor der i mange år har været tomme byggegrunde. Herved kommer der en visuel påvirkning. For omgivelserne vil det syne af en tættere by. Nærmeste naboer, der har haft udsigt til tom byggegrund, vil nu i stedet se en bygning.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre to bygninger i henholdsvis 5 og 6 etager. Begge bygninger ligger nord for de bygninger de er nærmest og vil derfor ikke direkte skygge for sollys her. En tættere by vil give mere skygge.

Området ligger inden for risikovirksomheders planlægnings-/konsekvenszone. Der er foretaget en beregning i kommunens planlægningsmodel for samfundsrisiko, og resultatet af beregningen er, at det er tilladeligt med det nye antal boliger og dermed antal beboere i risikozonen.

Planerne vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-lovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Rammeoversigt kort

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00