Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Boligområde ved Kirkebyvej, Hornstrup Kirkeby

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 20 Boligområde ved Kirkebyvej, Hornstrup Kirkeby
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 4. juni 2018
Høring af forslag 4. juni 2018 - 2. juli 2018
Dato for vedtagelse 19. september 2018
Dato for ikrafttræden 19. september 2018
PDF pdf tillg_nr_20_endelig.pdf (590 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Lokalplan nr. 1268 udarbejdes for området på baggrund af en anmodning fra en privat bygherre om at tilvejebringe en lokalplan for tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Hovedparten af området, som i dag er landbrugsjord, er i kommuneplanen udlagt som boligområde. Lokalplanen skal give mulighed for udstykning til forskellige former for lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer. For at opnå en hensigtsmæssig disponering af arealet udvides kommuneplanramme 99.B.8 mod øst med et areal på ca. 1200 m2. Rammens bestemmelser ændres ikke.

Redegørelse

Habitatdirektivet

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljø-vurdering.

Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Planerne kan danne grundlag for et mindre boligområde på ca. 9.900 m2 i udkanten af Hornstrup Kirkeby. Arealet, som er udlagt i kommuneplanrammen, udvides med ca. 1200 m2. Byen udvides derved lidt mod øst, og dermed ændres en mindre del af afgrænsning mellem by og land. Ændringen vurderes ikke at være væsentlig.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-lovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Rammeoversigt kort

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00