Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Erhvervsområde ved Hjortsvangen, Give

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 21 Erhvervsområde ved Hjortsvangen, Give
Foroffentlighed -
Høring af forslag 9. juli 2018 - 3. september 2018
Dato for vedtagelse 31. oktober 2018
Dato for ikrafttræden 20. november 2018
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM
PDF pdf tillg_nr_21.pdf (418 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Planproces
20.6.2018 Vedtagelse af forslag i byrådet
9.7.2018 - 3.9.2018 Ofentlig høring
31.10.2018 Endelig vedtagelse i byrådet
3.9.2018 Ofentliggørelse

Baggrund

Indenfor rammeområde 2.E.4 Erhvervsområde ved Troldmosevej i Give øn-sker
en virksomhed at opføre en ny produktions- og lagerhal på ca. 2.500 m².


Den nuværende lokalplan og kommuneplanramme for området giver mulighed
for lettere industri. Anvendelsen som produktionshal til en betonvarefabrik
kategoriseres som miljøklasse 6, tungere industri. Derfor skal der udarbejdes
ny lokalplan og kommuneplantillæg, før byggeriet af en produktionshal kan
påbegyndes.


Der laves et kommuneplantillæg, som fastlægger et nyt rammeområde 2.E.12.
Der er tale om et mindre rammeområde 0,8 ha, som giver mulighed for virk-somhed
op til miljøklasse 6.


Kommuneplanrammen omfatter en mindre del af et ældre, etableret og aktivt
erhvervsområde i den nordlige del af Give.

Fordebat

Førend udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen af
et rammeområde, skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag med
henblik på planlægningsarbejdet.
Vejle Kommune har indkaldt ideer og forslag i 14 dage i perioden 22.2.2018
til 9.3.2018, og der er ikke indkommet ideer og forslag.

Redegørelse

Habitatdirektivet

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Erhvervsområdet har ikke indfydelse på Natura 2000-områder. Nærmeste
område ligger 7,5 km væk; Natura 2000-område nr. 76, Store Vandskel
m.m.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer
og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens
påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, fora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres om-givelser
og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og natur-skabte
katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes
forhold mellem disse faktorer.


Trafkbelastning (kapacitet)
Lokalplanområdet er beliggende i et ældre, eksisterende erhvervsområde.
Erhvervsområdet har et velfungerende vejnet, som uproblematisk leder trafk
til overordnet vejnet. Etableringen af nye faciliteter forventer at give en stig-ning
i lastbiltrafkken fra 35 til 46 lastbiler om dagen. Personbiltrafkken stiger
fra 60 til 75 biler om dagen.
Da lokalplanområdet er beliggende i et ældre, eksisterende erhvervsområde
med et robust vejnet, vurderes stigningen ikke at påvirke væsentligt.
Lugt-, støj- eller støvgener fra eksisterende eller nye virksomheder
Lokalplanen fastlægger, at virksomheden ikke må overskride miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier, og påvirker dermed ikke de omkringliggende
områder.


Virksomhedsklasser
Virksomhedsklassen inden for lokalplanområdet hæves fra miljøklasse 3 til 6.
Der er tale om en eksisterende virksomhed, som får mulighed for at udvide
indenfor et mindre geografsk område. Virksomheden må ikke overskride
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, og derfor vurderes det, at nabo
områderne ikke påvirkes væsentlig.


Forurenet jord
Lokalplanområdet indeholder arealer kortlagt efter jordforureningsloven.
Kortlægningen vurderes som mindre væsentlig, idet jordforureningslovens § 8
sikrer en miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig anvendelse af disse arealer.


Nedbør i forhold til klima
I lokalplanområdets sydvestlige område er der en lavning, som følge af et
rørlagt vandløb. I denne lavning vil der ved ekstrem nedbør være risiko for oversvømmelse.
Da der er tale om et mindre område, vurderes det som værende ikke
væsentlig. Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-lovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00