Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Boligområde ved Vindingvej, Vejle

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 23 Boligområde ved Vindingvej, Vejle
Foroffentlighed 5. april 2018 - 19. april 2018
Dato for offentliggørelse af forslag 8. oktober 2018
Høring af forslag 8. oktober 2018 - 3. december 2018
Dato for vedtagelse 6. februar 2019
Dato for ikrafttræden 6. februar 2019
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM
PDF pdf tillg23_endelig.pdf (374 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Proces
03.10.2018 Vedtagelse af forslaget i byrådet
08.10.2018 - 03.12.2018 Offentlig høring
06.02.2019 Endelig vedtagelse i byrådet
08.02.2019 Offentliggørelse

Baggrund

Der udarbejdes en lokalplan, der omfatter ejendommen Vindingvej 80, 7100 Vejle. Her ønskes en ny bebyggelse, der udformes som en 4-længet gårdbebyggelse. Ønsket er at bevare det eksisterende stuehus og bygge sammenhængende boliger, i princippet udformet som 3 gårdlænger.

Der ønskes mulighed for at etablere tæt-lav boligbebyggelse med en grundstørrelse på mindre end de 400 m², som Vejle Kommuneplan fastlægger. I Vejle Kommuneplan er det fastlagt, at kravet til tæt-lav grundstørrelser kan nedsættes med op til 100 m² på baggrund af en konkret vurdering.

Det vurderes, at det er væsentligt at gruppere de nye boliger tæt omkring det eksisterende stuehus for at opnå indtrykket af en gårdbebyggelse, som passer ind i landsbymiljøet. Hermed opfyldes betingelserne for at nedsætte kravet til mindste grundstørrelse med op til 100 m². Lokalplan nr. 1275 fastlægger en grundstørrelse på minimum 300 m².

Redegørelse

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne.

Rammeområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt. Rammeområdet kan ikke ses fra kysten på grund af de topografiske forhold, og da der er eksisterende by mellem rammeområdet og kysten.

Fordebat

Ændringen af rammen har været i offentlig fordebat i perioden 5. april - 19.april 2018. Der er ikke indkommet forslag i høringsperioden.

Habitatdirektivet

Det er ikke usandsynligt, at der er flagermus i de eksisterende bygninger, ligesom de store gamle træer kan huse flagermus. I nærområdet er der specifikt kendskab til forekomst af følgende arter: pipistrelflagermus, troldflagermus og vandflagermus.

Alle arter af flagermus er strengt beskyttede arter jf. habitatdirektivet. Reglerne er bl.a. implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og Artsfredningsbekendtgørelsens § 10, hvor Naturstyrelsen er myndighed. § 29a siger følgende: ”De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Stk. 2. Yngle- og rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges”.

Det er Vejle Kommunes opfattelse, at der findes andre egnede lokale raste- og ynglepladser for de nævnte flagermusarter, såfremt det viser sig, at de berørte bygninger eller træer anvendes af flagermus. Det er derfor også Vejle Kommunes vurdering, at den økologiske funktionalitet for de enkelte flagermusarters lokale bestande kan opretholdes ved lokalplanens realisering. Vejle Kommune vurderer videre, at planen kan realiseres, uden at det vil skade væsentlige yngle- og rasteområder for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, hvis lodsejer følger beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven § 29a og Artsfredningsbekendtgørelsen § 10.

Grundejer/bygherre skal derfor kontakte Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent inden nedrivning for en vurdering af, om der skal meddeles dispensation og/eller foretages nærmere undersøgelser og evt. træffes afværgeforanstaltninger til sikring af evt. flagermus. Sikker udslusning af flagermus (og dermed nedrivning af bygninger og fældning af træer) er ifølge Naturstyrelsen i perioderne mellem 1/9 og 1/11 og 1/5 og 30/6, hvor de hverken har unger eller er i dvale.

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer yderligere dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fau-na, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Der er screenet på kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplanforslag 1275. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at 1 bygning, der i Vejle Kommuneplan er udpeget som bevaringsværdig, kan nedrives. Lokalplanen stiller krav til placering og udformning af ny bebyggelse, så grundtanken om en gårdstruktur bevares. Lokalplanområdet berøres af udpegningerne for Kirkens Næromgivelser, samt for Særligt Kirkeområde for Vinding Kirke. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for, at nye bygninger kun placeres i det område, der er udpeget til Kirkens Næromgivelser. Der kan ikke bygges boliger i området, der er udpeget til Særligt Kirkeområde. Lokalplanen sikrer, at fremtidig bebyggelse opføres med en placering, udformning og et materialevalg, der er karakteristisk for byggetraditionen i de danske landsbyer.

Planerne vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-lovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Rammeoversigt kort

Den fremtidige kommuneplanramme 1.2.B.13 udtages af den eksisterende kommuneplanramme 1.2.B.3.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00