Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Tillæg 26 - Boligområde ved Grejsdalsvej i Vejle

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 26 Tillæg 26 - Boligområde ved Grejsdalsvej i Vejle
Foroffentlighed -
Høring af forslag 14. december 2018 - 18. januar 2019
Dato for vedtagelse 27. februar 2019
Dato for ikrafttræden 4. marts 2019
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM
PDF pdf kommuneplantillg_nr_26.pdf (18371 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Tillægget til kommuneplanen udformes på baggrund af lokalplan 1277, som skal muliggøre etageboliger i 4 etager. Lokalplanen omfatter Grejsdalsvej 1, som i dag rummer et enfamiliehus, og Grejsdalsvej 3, som rummer en etageboligejendom.

 

Redegørelse

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 1.4.B.9, der udlægger området til boligformål , hvor bebyggelse langs Grejsdalsvej kan opføres i 2½ - 3 etager, som sluttet bebyggelse. Lokalplanen afviger fra retningslinjer om etager, bebyggelsens omfang og bebyggelsesprocent. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der præciserer mulighederne for Grejsdalsvej 1 og 3.

I kommuneplanens specifikke anvendelse indskrives at bebyggelse på Grejsdalsvej 1 kan opføres i op til 5 etager, hvor 5. etage alene kan anvendes til tagterrasse. Den samlede bygningshøjde må være maksimum 16 meter dog 18 meter inklusiv teknik.

Bebyggelsesprocenten for Grejsdalsvej 1 må maksimum være 150.

Ifølge kommuneplanens generelle mål og rammer skal der etableres fælles opholdsareal svarende til 50% af etagearealet. På grund af den øgede bebyggelsesprocent ændres dette til, at der for Grejsdalsvej 1 og 3 samlet skal etableres minimum 500 m2 fælles opholdsareal.

Fælles opholdsarealer kan indrettes på tagterrasse, altaner og på terræn.

Kommuneplantillægget muliggør øget bebyggelsesprocent, flere etager og reduktion af fælles opholdsareal. 

Kystnærhedszonen
Planområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære
dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt.
Den nye bebyggelse vil ikke kunne ses fra kysten.

Habitatdirektivet
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Dette begrundes med:

Grejsdalsvej 3 er bevaringsværdig med SAVE 4. Bygningen bevares og bidrager til de kulturhistoriske værdier omkring Grejsdalsvej.

Grejsdalsvej 3 er bevaringsværdi og omfattes af et nedrivningsforbud og får bevarende bestemmelser angående tagmateriale samt facade, vinduer og døre mod Grejsdalsvej.

Bebyggelsesprocenten øges, men er sammenlignelig med bebyggelsen syd for Jellingvej.

Etablering af flere boliger vil øge trafikken til og fra Grejsdalsvej 1. Den let øgede trafikbelastning af Grejsdalsvej og Jellingvej vurderes dog ikke at være væsentlig.

Lokalplanområdet påvirkes i dag af store regnhændelser. Håndtering af regnvandet indarbejdes i indretningen af lokalplanområdet således, at nedbøren forsinkes og ledes til afløb.

De belagte arealer øges, men regnvand tilbageholdes og ledes til kloak med forsinkelse.

Forud for nedrivning af bebyggelse skal det sikres, at der ikke lever flagremus.

Byggeriet ligger inden for den bynære del af kystnærhedszonen, men vil ikke kunne ses fra kysten.

Ny bebyggelse vil primært skygge inden for lokalplanområdet.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00