Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Rekreativt område i Kellers Park, Brejning

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 29 Rekreativt område i Kellers Park, Brejning
Foroffentlighed 5. juli 2018 - 6. august 2018
Dato for offentliggørelse af forslag 26. november 2018
Høring af forslag 26. november 2018 - 21. januar 2019
Dato for vedtagelse 20. marts 2019
Dato for ikrafttræden 25. marts 2019
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM
PDF pdf tillag29_kp17.pdf (475 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund af ønsket om en ny lokalplan for en bygning til hotel- og konferencefaciliteter ved Comwell, Kellers  Park.
Bygningskomplekset består af 4 bygninger, omkring en rektangulær gårdsplads. Ejerne driver hotel i bygningskompleksets 3 andre bygninger, og ønsker  at udvide hoteldriften med fere værelser og konferencefaciliteter. Den eksisterende bygning langs H.O. Wildenskovsvej er dog i så dårlig stand, at den ikke mere er egnet til ophold. Derfor ønsker man at nedrive den eksisterende bygning og genopføre en bygning tilsvarende den eksisterende i arkitektur.


Bygningen er en del af det 4 føjede bygningskompleks, der under De Kellerske Institutioners tid blev kaldt ”Asylet” eller ”Det gule afsnit”. Bygningen fungerede som sygehus.
Det samlede bygningskompleks har en høj kulturhistorisk værdi som er vigtig at bevare og videreformidle - på trods af at den pågældende bygning nu er i en så dårlig stand at den ikke kan bevares.
Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bygning kan nedrives.


Formålet med lokalplan nr. 1281 er, at give mulighed for at opføre en ny bygning, samt at sikre, at denne opføres tilsvarende den eksisterende i arkitetur.
Den eksisterende kommuneplanramme 9.R.3 fastlægger, at de eksisterende bevaringsværdige bygninger inden for rammeområdet ikke må nedrives.
Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg til Vejle Kommuneplan 2017 - 2029, for at kunne realisere lokalplan nr. 1281.
Kommuneplantillægget skal udlægge en ny kommuneplanramme for den del af lokalplan nr. 1281, der omfatter den eksisterende bygning.
Den nye kommuneplanramme skal ikke indeholde bestemmelser om bevaring af den eksisterende bygning.

Redegørelse

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne.
Planområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt. Den eksisterende bygning i er ikke synlig fra kysten, eftersom den ligger placeret bag ved den øvrige, højere bebyggelse i bygningsanlægget.
Den nye bygning vil ikke afvige væsentligt med hensyn til højde og volumen i forhold til den eksisterende bygning, og vil derfor heller ikke blive synlig fra kysten.

Fordebat

Ændringen af rammen har været i offentlig fordebat i perioden 5. juli - 6. august 2018.
Der er ikke indkommet forslag i høringsperioden.

Habitatdirektivet

Vejle Kommune har ikke specifik kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, herunder flagermus.

Da den gamle bygning har stået tom i en årrække er det imidlertid ikke usandsynligt, at der er flagermus i bygningen. Alle arter af flagermus er omfattet af bilag IV og er strengt beskyttede jf. habitatdirektivet. Reglerne er bl.a. implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og Artsfredningsbekendtgørelsens § 10, hvor Naturstyrelsen er myndighed. § 29a i Naturbeskyttelsesloven siger følgende: ”De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Stk. 2 Yngle- og rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges”.

Det er lodsejers ansvar at sikre, at beskyttelsesbestemmelserne jf. Naturbeskyttelsesloven § 29a og Artsfredningsbekendtgørelsen § 10 ikke overtrædes. Dette vil i mange tilfælde indbefatte nærmere undersøgelser, som således også påhviler lodsejeren. Viser undersøgelserne, at der er forhold, der vil medføre overtrædelser af beskyttelsesbestemmelserne, og ønsker lodsejer på trods heraf at fortsætte med tiltaget, skal der søges om dispensation hos Naturstyrelsen.

Hvis der er flagermus, skal Naturstyrelsen give tilladelse til nedrivning af bygningerne, og nedrivning skal foregå i perioden mellem 1. september og 1. oktober, eller mellem slut-april til slut-juni, hvor flagermus i alle livsstadier vil være i stand til at flygte, hvis de befinder sig i bygningerne.

Såfremt ovenstående følges, vurderer kommunen at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Der er screenet på kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag 1281. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at 1 bygning der er en del af det bevaringsværdige bygningskompleks, kan nedrives. Lokalplanen sikrer, at den samlede oplevelse af bygningskomplekset bevares og videreføres. Lokalplanen indeholder bestemmelser der sikrer, at bygningen opføres så den indpasses i det bevaringsværdige bygningskompleks og fremstår som en arkitektonisk helhed, med en detaljering, karakter og materialebrug der refererer til den oprindelige bygning.
På trods af den nære placering til kysten, bliver den fremtidige bygning ikke synlig set fra kysten, eftersom den ligger placeret bag ved den øvrige, højere bebyggelse i bygningsanlægget. Den nye bygning vil ikke afvige væsentligt med hensyn til højde og volumen i forhold til den eksisterende bygning, og vil derfor heller ikke blive synlig fra kysten.

Planerne vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Rammeoversigt kort

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00