Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Uhrhøj, Vejle

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 30 Uhrhøj, Vejle
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 5. november 2018
Høring af forslag 5. november 2018 - 3. december 2018
Dato for vedtagelse 27. februar 2019
Dato for ikrafttræden 4. marts 2019
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM
PDF pdf kommuneplantillg_nr_30_2017-2029_off.pdf (713 KB)

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Kommuneplantillægget muliggør udvidelsen af eksisterende dagligvarebutik
på hjørnet af Jellingvej og Lindeallé på Uhrhøj i Vejle.
Planloven er ændret, så størrelsen på dagligvarebutikker til lokalområdets
forsyning er hævet fra 1.000 m² til 1.200 m². Tillægget ændrer derfor i tek-sten
på den eksisterende boligramme således, at størrelsen på en dagligva-rebutik
hæves fra 1.000 m² til 1.200 m².

Redegørelse

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3
km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlæg-ning,
bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget
af planen rent visuelt påvirker omgivelserne. Planområdet er beliggende i
byzone over 2,5 km fra kysten, og er derfor omfattet af af de kystnære dele
af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt.
Planområdet kan ikke ses fra kysten.


Detailhandel


Tillægget giver mulighed for, at der kan etableres en dagligvarebutik med
et samlet areal på 1.200 m². Da der er tale om en udvidelse af eksisterende
dagligvarebutik, vurderes det, at den eksisterende bebyggelse i området
ikke påvirkes negativt.
Trafkalt ligger området placeret centralt i forhold til en af de overordnede
veje i byen. Vejadgangen skal fortsat ske ad Lindeallé. Det vurderes, at de
trafkale forhold ikke vil blive påvirket væsentligt, da der fortsat er tale om
en butik til lokalområdets daglige forsyning.

Habitatdirektivet


Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dy-rearter,
der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer
derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller øde-lægge
væsentlige yngle- eller rastepladser for fagermus og andre dyrearter,
der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer
og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens
påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, fora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgi-velser
og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte
katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold
mellem disse faktorer.


Eksisterende støjafskærmning ved vareindleveringen mod Lindeallé og
naboen mod øst fra vareindleveringen skal bevares. Såfremt driften af butik-ken
giver støj udover grænseværdierne, skal der etableres yderligere støjaf-skærmning,
og der vil derfor ikke ske en væsentlig påvirkning af naboer.
Det vurderes, at de trafkale forhold ikke vil blive påvirket væsentligt, da der
fortsat er tale om en butik til lokalområdets daglige forsyning.
Planområdet er omfattet af skovbyggelinjen fra skoven 190 meter øst for
området. Området er undtaget fra skovbyggelinjen jævnfør naturbeskyttel-sesloven,
da der allerede fndes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven
end 300 meter.


I forhold til kystnærhedszonen kan planområdet ikke ses fra kysten.
Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til
miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00