Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Område til offentlige formål og boliger nord for Plantagevej, Jelling

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 42 Område til offentlige formål og boliger nord for Plantagevej, Jelling
Foroffentlighed 20. marts 2019 - 3. april 2019
Dato for offentliggørelse af forslag 12. april 2019
Høring af forslag 12. april 2019 - 7. juni 2019
Dato for vedtagelse 14. august 2019
Dato for ikrafttræden 16. august 2019
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Lodsejer har anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan, der muliggør udvidelse af den eksisterende institution. Projektet kan ikke opføres inden for gældende lokalplan nr. 1109 og kommuneplanramme 3.B.14.
Lokalplanen giver mulighed for offentlige formål i form af kollektive anlæg som offentlige og private institutioner med botilbud. Alternativt kan området anvendes til åben-lav boligparceller.
Kommuneplanramme 3.B.14 giver i dag mulighed for lav boligbebyggelse, og nærværende tillæg giver også mulighed for kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

Redegørelse

Fordebat
Førend udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen af et rammeområde, skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Vejle Kommune har indkaldt ideer og forslag i 14 dage i perioden 20.3.2019 til 3.4.2019, og der er ikke indkommet ideer og forslag.


Natura-2000
Lokalplanområdet ligger ca. 550 meter nord for EF Habitatområdet ”Øvre Grejs Ådal (H70)”. Lokalplanen muliggør ikke tiltag, der kan påvirke udpegningsgrundlaget i habitatområdet.

Habitatdirektivet
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Regnvandsbassinet der skal aftage regnvand fra lokalplanområdet er udpeget som §3 sø. Dette har ikke indvirkning på søens anvendelse som regnvandsbassin, da det er en sø, der fra start er etableret som regnvandsbassin, og fortsat skal kunne anvendes til dette.

En lille del af lokalplanområdets nordvestlige hjørne er en del af et større lavbundsområde. I lokalplanen friholdes arealet for bebyggelse.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Rammeoversigt kort

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00