Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Erhvervsområde ved Donneruplundvej, Give

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 5 Erhvervsområde ved Donneruplundvej, Give
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 16. august 2017
Høring af forslag 18. august 2017 - 13. oktober 2017
Dato for vedtagelse 29. november 2017
Dato for ikrafttræden 11. december 2017
Gælder for hele kommunen? Nej
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Tillæg 5 udarbejdes for at give mulighed for at ændre et område udlagt til offentlige formål til erhvervsområde med offentlige formål.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Planen reducerer de muligheder lokalplanen giver for omfanget af byggeri på matriklerne 20b Give by, Give og 1cn Donneruplund, Give. Den ændrede anvendelse, der muliggøres med aflysning af del af lokalplanen og ændring af kommuneplanrammen vil ikke have væsentlig indvirkning på miljøet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00