Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Engelsholm Slot og Højskole

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 6 Engelsholm Slot og Højskole
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 4. december 2017
Høring af forslag 4. december 2017 - 29. januar 2018
Dato for vedtagelse 21. marts 2018
Dato for ikrafttræden 3. april 2018
Gælder for hele kommunen? Nej

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Tillæg 6 udarbejdes sideløbende med lokalplan 1243. Lokalplanen skal muliggøre nyt byggeri i forbindelse med Engelsholm Slots øvrige bebyggelse.

Redegørelse

Redegørelse for Fordebat

Tillæg 6 har været i fordebat i perioden 09. oktober - 23. oktober 2017. I denne periode indkom der ingen bemærkninger.

Eksisterende forhold

Engelsholm Slot er ikke omfattet af en kommuneplanramme i dag. Området er reguleret af de generelle rammer i Kommuneplanen. Det nye rammeområde har siden 1940 været anvendt til højskole. Højskolen er indrettet i hovedbygningen og et par mindre driftsbygninger i det, der oprindeligt var Engelsholm Slot. Slottet kendes tilbage fra 1452 og er ombygget flere gange. Dets nuværende udseende fik det i store træk ved en restaurering i 1737.

Størstedelen af avlsgården er nedrevet omkring 1931 i forbindelse med at hovedgården blev udstykket til husmandsbrug. Hele området er i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som kulturmiljø, og den fremtidige planlægning skal respektere kulturmiljøet. Slot og omliggende bygninger er sårbare overfor væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser. Haveanlægget er sårbart overfor terrænændringer.

De øvrige retningslinjer som området er omfattet af skal respekteres i den fremtidige konkrete planlægning. dette er ikke til hinder for at der kan opføres nye bygninger indenfor området, når der blot tages de fornødne hensyn ved udformning og indretning af bebyggelsen.

Ændring af retningslinjer

En del af området er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområde. Da området ikke anvendes til landbrugsformål, men er en del af højskolens opholdsareal, udtages området af udpegningen særligt værdifulde landbrugsområder.

 

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Miljøscreeningens resultat fremgår af lokalplanforsalget.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00