Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Østederled, Vejle Midtby

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 7 Østederled, Vejle Midtby
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 16. august 2017
Høring af forslag 23. august 2017 - 18. oktober 2017
Dato for vedtagelse 13. december 2017
Dato for ikrafttræden 13. december 2017
Gælder for hele kommunen? Nej

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Efter anmodning fra grundejer har Vejle Kommune udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for at opføre et nyt boligbyggeri i op til 6 etager ved Østerled og Parkvej i Vejle.

Lokalplanen tager afsæt i kommunens ønske om at tilbyde et bredt boligudbud til forskellige målgrupper og således imødekomme den forventede befolkningstilvækst i Vejle.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et nyt etagebyggeri med mindre boliger under hensyn til det eksisterende boligområde og omgivelserne i øvrigt.

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i et konkret byggeprojekt bestående af tre boligtårne i fem etager placeret oven på et parkeringsdæk. Planen indeholder derfor retningslinjer for omfang, placering og udseende af nyt byggeri og tilhørende fælles arealer.

Kommuneplantillægget vil indenfor for den nye ramme ændre områdets eksisterende anvendelse til udelukkende boligformål samt bebyggelsesprocenten fra 80 til 110, som der står i kommuneplanramme 1.1.B.11.

Redegørelse

Redegørelse for Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af kommune- og lokalplan rent visuelt påvirker omgivelserne. Kommuneplanrammen er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt.

Det vurderes, at den nye bebyggelse, som kommuneplanrammen giver mulighed for, ikke vil være synlig for kysten, da bebyggelsen ligger mellem Rødkilde Gymnasium og Østerbos etagerboliger, og byggeriet højdemæssigt tilpasses den eksisterende bebyggelse.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jord-bund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Planerne giver muligheder for at opføre etagebyggeri på en grund som i dag indeholder garager i en etage. Det vurderes, at etagebyggeriet ikke har væsentlig indvirkning på omgivelserne, da det vil ligge som en del af de eksisterende bebyggelser og kun må opføres i samme højde som eksisterende.

Den nye bebyggelse vil medføre flere bilister på Valløsgade, Østerled og Parkvej. Den øgede mængde trafik, som den nye boligbebyggelse medfører, vurderes dog ikke at have et væsentligt omfang.

Området ligger inden for planlægningszonen for støj og er påvirket af støj fra jernbanen. Det er en forudsætning for nyt byggeri, at det kan dokumenteres at de gældende grænseværdier for støj og vibrationer fra jernbanetrafikken er overholdt.

Området indeholder arealer kortlagt efter jordforureningsloven. Kortlægningen vurderes som mindre væsentlig, idet jordforureningslovens § 8 sikrer en miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig anvendelse af disse arealer.

Anvendelsen af området og dermed klimatilpasningstiltag tilpasses og integreres i forhold til Vejle Kommune Klimatilpasningsprojekt, hvorfor det vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på øgede nedbørsmængder.

Området er undtaget fra skovbyggelinjen jævnfør naturbeskyttelsesloven, da der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nær-mere skoven end 300 m.

Området kan ikke ses fra kysten, da det ligger bagved eksisterende bebyggelse, og påvirkningen af kystlandskabet er derfor ikke væsentlig.

Planerne giver mulighed for at indrette 60 boliger, hvor der hidtil har været flere garager i en etage. For omgivelserne vil det betyde, at der er flere mennesker i lokalplanområdet på tidspunkter, hvor der før har færre, men placering og omfang vurderes ikke til at have en væsentlig indvirkning på området.

Tre punkthuse i op til 6 etager (5 etager + parkeringsdæk) vil skygge mere end det eksisterende 1 etages garageanlæg. Bebyggelsen er dog planlagt, så den ligger i forlængelse af de eksisterende længehuse, hvorved skyggepåvirkningen minimeres.

Området ligger inden for risikovirksomheders planlægnings-/konsekvenszone. Der er foretaget en beregning i kommunens planlægningsmodel for samfundsrisiko, og resultatet af beregningen er, at det er tilladeligt med det nye antal boliger og dermed antal beboere i risikozonen og således ikke af væsentlig betydning.

Der udarbejdes et kommuneplantillæg med mulighed for en ændret anvendelse til udelukkende boligformål samt en højere bebyggelsesprocent, end der står i kommuneplanramme 1.1.B.11.

Området ligger som en del af Vejle by og i et forholdsvis tætbebygget boligområde med etagebyggeri, hvorfor arealudnyttelsen til etageboliger med tilhørende grønne arealer og parkeringskælder ikke vil en væsentlig ændring i området.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM-lovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00