Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Det åbne land

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg nr. 9 Det åbne land
Foroffentlighed -
Dato for offentliggørelse af forslag 18. december 2017
Høring af forslag 18. december 2017 - 15. februar 2018
Dato for vedtagelse 18. april 2018
Dato for ikrafttræden 20. april 2018
Gælder for hele kommunen? Nej

Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Baggrund

Tillæg nr. 9 er udarbejdet for at give mulighed for at Haraldskær Renseanlæg kan etablere et solcelleanlæg i forbindelse med driften af renseanlægget.

Eksisterende tekniske ramme 99.T.5 for Haraldskær Renseanlæg skal derfor udvides til også at gælde for et ca. 8.000 m² stort areal øst for rammen.

Redegørelse

Habitatdirektivet

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.
Hele området er udpeget til bevaringsværdige landskaber. Arealet blev dyrket som landbrugsjord indtil 2010/2012, hvor etableringen af renseanlægget blev i gangsat, og det er blevet terrænreguleret i forbindelse med etableringen af rense-anlægget. Området er ikke synligt fra det omkringliggende landskab, og det bevaringsværdige landskab, som området er en del af, påvirkes derfor ikke væsentligt af anlægget.

Hele området er udpeget til særlige værdifulde landbrugsområde. Arealet blev dyrket som landbrugsjord indtil 2010/2012, hvor etableringen af renseanlægget blev i gangsat, og det er blevet terrænreguleret i forbindelse med etableringen af renseanlægget. Området har derfor ikke længere en særlig værdi som landbrugsområde. Placering af et solcelleanlæg til brug for produktion af strøm til renseanlægget, vurderes at være en arealinteresse, som bevirker, at landbrugets interesse ikke vægtes højest i området.
Hele området er omfattet af skovbyggelinjen. Arealet blev dyrket som landbrugsjord indtil 2010/2012, hvor etableringen af renseanlægget blev i gangsat, og det er blevet terrænreguleret i forbindelse med etableringen af renseanlægget. Skovens landskabelige værdier vurderes ikke at blive påvirket væsentligt ved en dispensation fra skovbyggelinjen.

Hele området er omfattet af den potentielle økologiske forbindelse. Lokalplanområdet er kun på 8.000 m² og er place-ret således, at det ikke hindre dyr og planters naturlige bevægelsesveje i området, og anlægget påvirker derfor ikke den potentielle økologiske forbindelse væsentlig.

Område er udpeget til særlig værdifuld geologiske beskyttelsesområde. Arealet blev dyrket som landbrugsjord indtil 2010/2012, hvor etableringen af renseanlægget blev i gangsat, og er blevet terrænreguleret i forbindelse med etableringen af renseanlægget. Der er tale om et meget lille anlæg, også når det ses sammen med renseanlægget, og det store geologiske beskyttelsesområde, påvirkes derfor ikke væsentligt af anlægget.

Solcelleanlægget er placeret i en stor lysning i skoven, og vurderes derfor kun at kunne ses fra skovbrynet. Den visuelle påvirkning vurderes derfor ikke væsentlig.

Planen er omfattet af VVM-lovens bilag 2, nr. 3a, men vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for § 8, stk. 1, nr. 1, jævnfør § 8, stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00